lỗi Samsung Galaxy Note 5 không nhận được tin nhắn. khắc phục Samsung Galaxy Note 5 không nhận được tin nhắn