iPhone đã active và chưa active

  • Phân biệt iPhone đã active và chưa active có gì khác nhau
    iPhone đã active và chưa active Trong một thị trường có thể nói lợi nhuận được đưa lên đầu chúng ta khó có thể biết được một sản phẩm đâu là thật đâu là giả. Đâu là hàng đã sử dụng và đâu là hàng chưa sử dụng.iPhone cũng là một sản phầm được phổ biến...